[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Š ť a s t í m  j e  u ž  t o,  ž e   ž i j e m e  v  j e d n e j  d o b e!

KONTAKTY
E-mail:
hornechlebany@zoznam.sk
------------------
MOJE
WWW stránky
 

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org
Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://agnesa.sweb.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz 

CB rádioamatérske hobby: http://www.cbrsk.php5.sk 
 

FaxCOPY a.s.
Domkárska 15
Krušovská 40
95501 Topoľčany
Tel./fax.: 038/ 532525
E-mail: canon_to@faxcopy.sk
     Mobil:0903/870170


  "Kto chce, ten aj môže"

http://www.uvtip.sk/slovak/resers.php?start

SKRATKY

AICAF - Association for International Cooperation of Agriculture an Forestry (Agentúra pre medzinárodnú spoluprácu v poľnohospodárstve a lesníctve)
CIC - Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier, (franc.), (Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri)
COFO - Committee on Forestry (Lesnícky výbor)
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development (Európska banka pre obnovu a rozvoj)
ECE - Economic Commision for Europe
ECE UN - United Nations Economic Commission for Europe (Hospodárska komisia OSN pre Európu)
EEC - European Economic Community (Európske hospodárske spoločenstvo), European Environmental Commission (Európska environmentálna komisia)
EFC - European Forestry Commission, CEF (franc.) (Európska lesnícka komisia)
EFI - European Forest Institute (Európsky lesnícky ústav)
EFTA - European Free Trade Association (Európske združenie voľného obchodu – EZVO)
EPPO - European and Meditteranean Plant Protection Organization (Európska organizácia pre ochranu rastlín)
- Európska únia (European Union – EU)
EUFORGEN - European Forest Genetic Resources Network (Európska sieť lesníckych genetických zdrojov)
Eurostat
- Statistical Office of the European Communities (Štatistický úrad pre Európske spoločenstvo)
EZVO - Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajsko, Nórsko, Švajčiarsko), angl. EFTA
FAIR - Fisheries, Agriculture and agro-Industrial Research including agro-industry, food technologies, including forestry, aquaculture and rural development (Výskumný program v rybárstve, poľnohospodárstve a agropriemysle vrátane lesníctva a rozvoja vidieka)
FAO UN - Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo)
G 24 - Group 24 (Skupina 24) (Vznikla z G 7 v r. 1989 po summite v Paríži.) G 24 = EÚ + USA, Japonsko, Kanada, Švajčiarsko, Nórsko, Austrália, Nový Zéland, Island, Turecko)
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clách a obchode)
GEF - Global Environment Facility (Globálna environmentálna podpora), Global Environmental Fund (Globálny environmentálny fond, Globálny fond pre životné prostredie)
GZ - génová základňa
IAEA -
International Atomic Energy Agency (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu)
ICP Forests - Forest International Cooperative Programme (Medzinárodný kooperatívny program sledovania a monitorovania vplyvu znečistenia ovzdušia na lesy)
ILO - The International Labour Organization (Medzinárodná organizácia práce)
ISTA - International Seed testing Association (Medzinárodné združenie pre kontrolu osív)
ITTO - International Tropical Timber Organization (Medzinárodná organizácia tropických lesov, predtým Medzinárodný zväz pokusných lesných pracovísk)
IUCN - International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, teraz World Conservation Union (Medzinárodný zväz ochrany prírody a prírodných zdrojov, teraz Svetový zväz ochrany prírody
)
IUFRO - International Union of Forestry Research Organizations (Medzinárodný zväz organizácií lesníckeho výskumu)
JICA - Japan International Cooperation Agency (Japonská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu)
LVÚ Zvolen - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
MP SR - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
NGOs - non-governmental organizations (mimovládne organizácie)
ODA - Official development assistance (oficiálna rozvojová pomoc)
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ) 1948-1960
29 členských krajín: Austrália, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Island, Írsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Taliansko, V. Británia, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, USA, Česká republika, Maďarsko, Južná Kórea, Poľsko, Mexiko)
OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu)
PHARE - Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy (Podpora Poľsku a Maďarsku pri reštrukturalizácii ekonomiky)
PIL - Permanentná inventarizácia lesov

RE - Rada Európy (Council of Europe – CE) (založená 5. 5. 1949; SR členom od 30. 6. 1993)
REMP - Regional Environmental Management Plan (Plán regionálneho manažmentu životného prostredia)
REZZO - Register emisií a zdrojov znečistenia ovzdušia (Rezzo I - IV)
Rezzo I 5 MW+
Rezzo II 0,2 – 5 MW
Rezzo III - 0,2 MW
Rezzo IV mobilné dopravné prostriedky
RGO - regionálna organizácia
SAPARD - Special Accesion Programm for Agriculture and Rural Development (Špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka)
SAPV - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
SAV - Slovenská akadémia vied
ŠFZL SR - Štátny fond zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
ŠL TANAP - Štátne lesy Tatranského národného parku
ŠSLHaP - štátna správa lesného hospodárstva a poľovníctva
TC - Timber Committee (Drevársky výbor)
TC ECE - Timber Committee ECE (Drevársky výbor EHK)
THZ - technicko-hospodársky zamestnanec
UNCED - United Nations Conference on Environment and Development (Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji)
UNDP - United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN/Program OSN pre rozvoj)
UNEP - United Nations Environmental Programme (Program OSN pre životné prostredie, resp. Environmentálny program OSN)
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization (Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj)
UNO - United Nations Organization (Organizácia spojených národov – OSN)
UPOV - The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Medzinárodná únia pre ochranu nových odrôd rastlín)
ÚEL - Ústav ekológie lesa
ÚVVPLVH - Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva
VEGA - Vedecká grantová agentúra
VLM - Vojenské lesy a majetky
VS - výberový strom
VTP - vedeckotechnický projekt
WRI - World Resources Institute (Inštitút svetových zdrojov)
WTO - World Trade Organization (Svetová obchodná organizácia)
WWF - World Wide Fund for Nature (pôv. World Wildlife Fund) (Svetový fond pre prírodu)
ZZLH - Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva

WWW stránky

Osobná: http://www.mudraakoradio.euweb.cz

Milujem pani P...: http://www.cezmina.szm.sk

Obec: http://hornechlebany.unas.cz

Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org

Hobby CB: http://www.sweb.cz/agnesa

Vianoce: http://vianocechristmas.czweb.org

Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz

Vianoce: http://vianocesk.ic.cz

FaxCOPY a.s.
Domkárska 15
Krušovská 40
95501 Topoľčany
Tel./fax.: 038/ 532525
E-mail: canon_to@faxcopy.sk
     Mobil:0903/870170

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]